Pausa, silenci i equanimitat: una petició des de Catalunya. Pausa, silencio y ecuanimidad: una petición desde Cataluña

Equànim: 1) Que obra amb rectitud, justícia e imparcialitat o està dotat d’aquestes.

 1. [persona] Que no sol deixar-se portar per la passió”

(RAE, 2014)

 

“El silenci no és l’absència de soroll sinó d’ego”

(Xavier Melloni)

 

Difícil es poder veure amb claredat en moments com els que vivim ara a Catalunya. Per als que no desitgin seguir el fil de l’argumentació que desenvoluparé en les properes línies, només els hi caldria contemplar aquesta senzilla proposta: a tots els que residim a Catalunya i a la resta d’Espanya ens demano, des d’avui, aturar-nos una estona al dia per a guardar silenci i esperar a que amainin les passions que ens han conduit a aquest escenari. La fórmula també els hi pot servir als dirigents dels principals partits polítics que ens han governatdes de la Transició i als que la governen o aspiren a fer-ho. Si tenen curiositat, els convido a acompanyar-me en la justificació de la meva proposta.

Es podria dir que els humans ens conduïm, originàriament, amb la finalitat última de sobreviure però no de viure bé. Així es pot explicar que sigui tan difícil sostreure’s de l’empenta de les emocions bàsiques (por, ràbia, alegria i tristesa). En la nostra relació amb el mitjà extern i intern, les emocions faciliten l’encès d’unes accions, activades de forma immediata, irreflexiva i peremptòria, sent llur finalitat buscar el plaer i evitar el dolor per a, en darrer termini, garantir la nostra supervivència. Els esquemes mentals amb els que valorem la realitat es van construint a poc a poc, partint de l’aprenentatge dels resultats de les nostres accions, de la informació ràpida que ens aporten les emocions i de la que procedeix del nostre entorn cultural, de la família a l’escola, fins arribar a grups cada cop més amples. Al nostre temps, cal afegir també la informació i opinions oferides pels mitjans de comunicació i les xarxes socials a l’hora de construir la  nostra visió del “món”. Les reaccions immediates, per tant, siguin verbals o no, solen ser automàtiques. La resposta meditada té lloc, i no sempre ho fa, en segon lloc.

D’altra banda, donat que els humans naixem, vivim i morim en societat, necessitem, per a no perir, l’aliança amb els altres. Formant part d’unitats simbòliques majors que el nostre cos, s’amplia, el seu perímetre de defensa i augmenten les garanties de proveïmentde les necessitats bàsiques. Així, l’”ego”, el terme “jo” que fem servir en el llenguatge ordinari, es veu reforçat per la pertinença a un “nosaltres” que, en algunes cultures, és encara més important que el primer. Es pot explicar, així, la tendència automàtica, irreflexiva, a evitar les discrepàncies amb els semblants, la defensa ferma de les pròpies conviccions i de les insígnies de cada grup (ètnia, territori, religió, llengua i bandera), la maximització dels defectes dels altres i la minimització dels propis, la necessitat de comunió amb altres com jo i la denigració o eliminació dels potencials adversaris que amenacen la pervivència del grup. Les emocions bàsiques s’activen, també, en aquest cas, en benefici de la supervivència de la horda. Ràbia i por s’activen davant l’amenaça (real o imaginària) a la mateixa. Alegria, quan ens sentim part del grup, tristesa quan s’experimenta la pèrdua. La il·lusió de supervivència individual i de grups’oculta també als somnis utòpics i en els d’immortalitat.

Els fenòmens d’adhesió grupal incondicional, en línia amb el plantejat des d’una perspectiva psico-biològica per Adolf Tobeña, en el seu recent llibre “La pasiónsecesionista”, prenen la forma d’un enamorament, Es produeix, doncs, una revolució dels afectes que comporta un biaix atencional. Ortega i Gasset descrivia l’enamorament com una “malaltia de l’atenció”. Podríem dir, més aviat, que es tracta d’un estretament del camp atencional que implica la suspensió del judici distanciat i l’activació del entusiasme afectiu necessari per a la fusió amb el grup. No es tracta, no obstant això, d’un fenomen patològic, malgrat l’expressió emprada per Ortega, sinó propi de la nostra naturalesa. La història ens ha permès constatar-lo. Els moviments totalitaris, gràcies al control de l’educació i al ús sistemàtic de la propaganda, permeten els conductors de masses, un cop agitat el còctel emocional abans descrit, comptar amb l’adhesió infrangible dels seus apassionants creients. En línia amb el que s’ha descrit sobre els fenòmens grupals, els principis fonamentals que s’activen en tots els “ismes” són: 1) exaltació del que és propi com a òptim, sense taca; 2) denigració i, si cal, eliminació del grup que s’oposa a l’auto-afirmació; i, 3) fe cega en els herois immaculats disposat a guiar el grup darrera la seva salvació immediata i remota.

Podem afegir, també, que, per defecte, els éssers humans tenim la tendència a la denominada auto-referencialitat que té a veure amb donar be “normal” o “natural” el que sanciona l’hàbit de pensar, sentir i actuar de cada individu i de cada grup. Per dir-ho d’alguna manera, emocional i cognitivament a considerar-nos el centre de l’Univers. Fer explícites i qüestionar les narratives implícites de cada persona és un dels exercicis que pretenia Sòcrates quan feia referència a la “mayèutica” com a mètode d’auto-coneixement. El que és habitual, malgrat això, és moure’s en aquesta narrativa donant-la per bona i sense posar-la en qüestió.

L’avidesa o anhel de que tot sigui a la nostra mesura i ens pertanyi també ens caracteritza. Al llarg de la vida, el reclam ““I wantit all, I wantitnow” (“Ho vull tot, ho vull ara”) va trobant-se amb els diferents límits que la realitat ens imposa. No es pot satisfer tot el que anhelem. Els límits provenen, entre d’altres, dels nostres cossos, de la complexitat de la convivència amb els altres, de les circumstàncies socials i econòmiques en que vivim, de la moralitat i de la legalitat vigent. La gestació al llarg de la història del binomi drets-deures té a veure, amb la concreció d’aquests límits en diverses societats. En l’Estat de Dret, el marc legal, signat pels ciutadans, defineix aquest binomi i regula què es pot o no fer i de què manera, establint un equilibri de poders que permet eludir la tirania, la oligarquia o la anarquia. Quan Freud parla del “malestar en la cultura”, apunta que no és del gust d’aquestes poderoses tendències naturals descrites abans, acceptar aquests límits,emperò, és el preu que cal pagar per a que sigui possible la convivència.

¿Hi ha doncs marge per l’optimisme? La bona notícia és que en la nostra naturalesa també contem amb recursos que permeten trascendir la necessitat cega del món passional, el biaix egoic del nostre ésser i la nostra ambició d’aconseguir sense límits tot el que desitgem. Diverses tradicions de pensament i espiritualitat en Orient i Occident ofereixen propostes per a no caure en l’estretor i opacitat a la que ens condueixen aquestes potents forces gravitatòries. La notícia, no tan bona, és que superar aquestes tendències exigeix un esforç continu i que els seus fruits no són immediats.

Per a no deixar-se arrossegar pels automatismes descrits abans cal, primerament, aturar-se i guardar silenci. Si mantenim aquesta pràctica, podrem començar a escoltar, al nostre interior, el intens soroll de les emocions i dels pensaments automàtics així com contemplar les accions a les que ens mouen i les seves conseqüències. Ens adonarem també de com la majoria dels nostres hàbits aspiren a la defensa d’aquest ego (restringit o ampliat) del que parlaven. I que defensar-lo a ultrança, ignorant els límits que la realitat i els altres ens imposen, en lloc d’apropar els éssers humans, els allunya. Quan  minva el fervor emocional i l’ego queda posat entre parèntesi, el cos començar a estar més tranquil i la visió interior es fa més clara, la qual cosa permet arribar, d’alguna manera, a l’equanimitat. Aquesta es pot definir com “ànims o esperit equilibrat”. Es tracta d’un estat, contraposat al que els grecs anomenaven “hybris” o desmesura que facilita l’amplitud de perspectiva i la resposta pausada. Els altres ja no són els meus planetes o satèl·lits sinó altres com jo, amb similars misèries i grandeses. El que dono per “bo” o “dolent” pot no ser-ho. Amb aquest canvi perceptiu i emocional és més fàcil discernir de forma pausada quina és l’acció més justa i prudent.

En línia amb tot l’anterior, crec que és possible plantejar una apropament diferent a la situació actual en Catalunya. Per això, no cal sortir al carrer a clamar en favor del grup, a proclamar unes identitats i a demonitzar d’altres. La petició que faig en aquest escrit es dirigeix als que ens governen i a totes i cadascuna de les persones que vivim tan a Catalunya com a la resta d’Espanya. Des d’avui mateix, dediquem-nos una estona al dia a aturar-nos i guardar silenci. Potser així podrem trobar certa equanimitat per a valorar possibles sortides a la situació actual. Contemplat amb certa distància, el que cada persona diu ser, la “identitat” és, en gran mesura, fruit de circumstàncies atzaroses com poden ser el lloc de naixement, la família on naixem i creixem o la llengua i cultura en la que ens criem. Idolatrar identitats només reporta desunió, com la història de la Humanitat ens ha demostrat repetidament.

Alcem bandera blanca i comencem de nou. Escoltem-nos els uns als altres havent aprés, prèviament, a guardar silenci i a governar les nostres emocions. És la condició prèvia per a que puguem posar-nos d’acord a l’hora de dissenyar, entre tots, un marc de convivència integrador, just i solidari on imperi l’Estat de Dret i que ens permeti viure bé, no merament sobreviure al preu que sigui.

 

Pausa, silencio y ecuanimidad: una petición desde Cataluña

 

Ecuánime: 1) Que obra con rectitud, justicia e imparcialidad o está dotado de ellas

 1. [persona] Que no suele dejarse llevar por la pasión”

(RAE, 2014)

 

“El silencio no es la ausencia de ruido sino de ego”

(Xavier Melloni)

 

Difícil es poder ver con claridad en momentos como los que vivimos ahora en CataluñaPara quienes no deseen seguir el hilo de la argumentación que desarrollo en las próximas líneas, baste considerar esta sencilla propuesta: a todos los que residimos en Cataluña y en el resto de España, nos pido, desde hoy, detenernos un rato a diario para guardar silencio y esperar a que amainen las pasiones que nos han conducido a este escenario. La fórmula también puede servirles a los dirigentes de los principales partidos que nos han gobernado desde la Transición y a quienes la gobiernan o aspiran a hacerlo. Si les puede la curiosidad, les invito a acompañarme en la justificación de mi propuesta.

Podríamos decir que los humanos nos conducimos, originariamente, con la finalidad última de sobrevivir pero no de vivir bien. Así,puede explicarse que sea tan difícil sustraerse al empuje de las emociones básicas (miedo, rabia, alegría y tristeza). En nuestra relación con el medio interno y externo, las emociones facilitan el encendido de unas acciones, activadas de forma inmediata, irreflexiva, perentoria, cuya finalidad es buscar el placer y evitar el dolor para, en último término, garantizar nuestra supervivencia. Los esquemas mentales con los que aprehendemos la realidad se van construyendo paulatinamente partiendo del aprendizaje de los resultados de nuestras acciones, de la información rápida que nos aportan las emociones y de la que procede de nuestro entorno cultural, de la familia a la escuela, hasta llegar a grupos personales cada vez más amplios. En nuestro tiempo, cabe añadir también la contribución del magma de información y de opiniones vertidas por los medios de comunicación ylas redes sociales a la hora de construir nuestra visión del “mundo”. Las reacciones inmediatas, por tanto, sean verbales o no, suelen ser automáticas. La respuesta meditada ocurre, y no siempre lo hace, en segundo lugar.

Por otra parte, dado que los humanos nacemos, vivimos y morimos en sociedad, necesitamos, para no perecer, no sólo la auto-defensa sino la alianza con los otros. Formando parte de unidades simbólicas mayores que nuestro cuerpo se amplía, por decirlo así, su perímetro de defensa y aumentan las garantías de abastecimiento de necesidades básicas. Así, el “ego”, el término “yo” que empleamos en el lenguaje ordinario, se ve reforzado por la pertenencia a un “nosotros” que, en algunas culturas, es incluso más importante que el primero. Se puede explicar, así, la tendencia automática, irreflexiva, a evitar las discrepancias con los semejantes, la defensa a ultranza de las propias convicciones y de las insignias de cada grupo (etnia, territorio, religión, lengua y bandera), la maximización de los defectos ajenos y la minimización de los propios, la necesidad de comunión con otros como yo, y la denigración o eliminación de los potenciales adversarios que amenazan la pervivencia del grupo. Las emociones básicas se activan también en este caso en beneficio de la supervivencia de la horda. Rabia y miedo se activan ante la amenaza (real o imaginaria) ala misma. Alegría, cuando nos sentimos parte de ella, tristeza, cuando se experimenta la pérdida.La ilusión de supervivencia individual y grupal anda también oculta en los sueños utópicos y en los de inmortalidad.

Los fenómenos de adhesión grupal incondicional, en línea con lo planteado desde una perspectiva psico-biológica por Adolf Tobeña en su reciente libro “La pasión secesionista”, toman la forma de un enamoramiento. Se produce, entonces, una revolución de los afectos que comporta un sesgo atencional. No en vano, Ortega y Gasset describía el enamoramiento como una “enfermedad de la atención”. Podríamos hablar, más bien,de un estrechamiento del campo atencional que implica la suspensión del juicio distanciado y la activación del entusiasmo afectivo necesario para la fusión con el grupo. No se trata, aún así, de un fenómeno patológico, pese a la expresión empleada por Ortega, sino propio de nuestra naturaleza. La historia nos ha permitido constatarlo. Los movimientos totalitarios, merced al control de la educación y al uso sistemático de la propaganda, permiten a los conductores de masas, una vez agitado el cóctel emocional antes descrito, contar con la adhesión inquebrantable de sus apasionados creyentes. En línea con lo descrito sobre los fenómenos grupales, los principios fundamentales que se activan en todos los “ismos” son: 1) exaltación de lo propio como lo óptimo, sin tacha; 2)denigración y, si es precisa,eliminación del grupo que se opone a la auto-afirmación; y, 3) fe ciega en los héroes inmaculados dispuestos a guiar al grupo en pos de su salvación inmediata y remota.

Podemos añadir, también, que, por defecto, los seres humanos tendemos a la denominada auto-referencialidad, que tiene que ver con dar por “normal” o “natural” lo que sanciona el hábito de pensar, sentir y actuar de cada individuo o de cada grupo. Tendemos, por decirlo así, emocional y cognitivamente a considerarnos el centro del Universo. Hacer explícitas y cuestionar las narrativas implícitas de cada ser humano y de los grupos de los que formamos parte y con los que nos identificamos, es uno de los ejercicios que pretendía Sócrates cuando hacía referencia a la “mayéutica” como método de auto-conocimiento. Lo habitual, sin embargo, es que nos movamos en esa narrativa dándola por buena y sin ponerla en cuestión.

La avidez o anhelo de que todo sea a nuestra medida y nos pertenezca, también nos caracteriza.A lo largo de la vida, el reclamo “I want it all, I want it now” (“Lo quiero todo, lo quiero ahora”) va topándose con los diferentes límites que la realidad nos impone. No se puede satisfacer todo lo que anhelamos. Los límites provienen, entre otros,de nuestros cuerpos, de la complejidad de la convivencia con los otros, de las circunstancias sociales y económicas en las que vivimos, de la moralidad y de la legalidad vigente. La gestación a lo largo de la historia del binomio derechos-deberes tiene que ver, de alguna manera, con la concreción de esos límites en las distintas sociedades. En el Estado de Derecho, el marco legal, suscrito por los ciudadanos, define ese binomio y regula qué se puede o no hacer y de qué manera, estableciendo un equilibrio de poderes que permite eludir la tiranía, la oligarquía o la anarquía. Cuando Freud habladel “malestar en la cultura”, apunta a que no es plato de gusto, para todas esas poderosas tendencias naturales antes descritas, aceptar esos límites, pero es el precio que hay que pagar para que sea posible la convivencia.

¿Cabe entonces algún margen para el optimismo? La buena noticia es que en nuestra naturaleza también contamos con resortes que permiten trascender la necesidad ciega del mundo pasional, el sesgo egoico de nuestro ser y nuestra ambición de alcanzar sin límites todo lo que deseamos. Distintas tradiciones de pensamiento y espiritualidad en Oriente y Occidente ofrecen propuestas para no caer en la estrechez y opacidad a la que nos arrastran esas potentes fuerzas gravitatorias. La noticia no tan halagüeña es que superar esas tendencias exige un esfuerzo continuado y que sus frutos no son inmediatos.

Para no dejarse llevar por los automatismos antes descritos, hace falta, primeramente, detenerse y guardar silencio. Si mantenemos esa práctica, podremos comenzar a escuchar, en nuestro interior, el ruido intenso de las emociones y delos pensamientos automáticos y contemplar tanto las acciones a las que nos impelen como sus consecuencias. Nos daremos cuenta también de cómo la mayoría de nuestros hábitos aspiran a la defensa de ese ego (restringido o ampliado) del que hablábamos. Y que defenderlo a ultranza, ignorando los límites que la realidad y los otros nos imponen, lejos de acercar a los seres humanos, les desune.Cuando mengua el fervor emocional y el ego queda puesto entre paréntesis, el cuerpo comienza a sosegarse y la visión interior se hace más clara, lo que permite alcanzar, en cierta medida, la ecuanimidad. Ésta puede definirse, etimológicamente, como “ánimo o espíritu equilibrado”. Se trata de un estado, contrapuesto al que los griegos denominaban “hybris” o desmesura que facilitala amplitud de perspectiva y la respuesta pausada. Los otros ya no son mis planetas o satélites sino otros como yo, con similares miserias y grandezas.  Lo que doy por “bueno” o “malo” puede no serlo. De ahí que, en esas condiciones, sea más fácil discernir de forma sosegada cuál es la acción más justa y prudente.

En línea con todo lo anterior, creo que es posible plantear un acercamiento diferente a la situación actual en Cataluña. Para ello, no hace falta salir a la calle a clamar a favor del grupo, a proclamar unas identidades y a demonizar otras. La petición que hago en este escrito se dirige no sólo a quienes nos gobiernan sino a todas y cada una de las personas que vivimos en Cataluña y en el resto de España. A partir de hoy, dediquemos un rato del día a detenernos y guardar silencio. Tal vez así podamos alcanzar cierta ecuanimidad para valorar posibles salidas a la situación actual. Mirado con cierta distancia, lo que cada persona dice ser, la “identidad” es, en gran medida, fruto de circunstancias azarosas como lo son el lugar de nacimiento, la familia en que nacimos y crecimos, o la lengua y la cultura en las que nos criamos. Idolatrarla sólo reporta desunión, como la historia de la Humanidad ha mostrado repetidamente.

Alcemos bandera blanca y empecemos de nuevo. Escuchémonos unos a otros habiendo aprendido, previamente, a guardar silencio y a gobernar nuestras emociones. Es la condición previa para que nos podamos poner de acuerdo a la hora de diseñar, entre todos,un marco de convivencia integrador, justo y solidario, donde impere el Estado de Derecho y que nos permita vivir bien, no meramente sobrevivir al precio que sea.

16 comentarios
 1. Roberto Mazorriaga Las Hayas
  Roberto Mazorriaga Las Hayas Dice:

  Gran artículo,de alto nivel y con “Criterio” (como Balmés recomendaba). Gracis!

 2. Tumaca
  Tumaca Dice:

  Eso es. Huyamos de nuestros problemas. Seguro que así desaparecerán. No elijamos bando. No tomemos partido. Juntémonos y hagamos terapia de grupo. Mañana desapareceremos. Seamos felices mientras dure. Epa.

 3. Mindfulness
  Mindfulness Dice:

  Muy buen artículo
  El silencio y el sosiego es el punto de partida para la comprensión del otro, y en ese ánimo de entendiento se podrán enterrar hachas de odio.
  Esperemos que se ponga en práctica por el bien de todos
  Haya paz

 4. Daniel Amorós Mula
  Daniel Amorós Mula Dice:

  Maravilloso artículo, esperemos que haya sensatez y reflexión en todo lo que está sucediendo y tengamos PAZ que es lo más IMPORTANTE….Gracias

 5. MANUEL NOVAL PATO
  MANUEL NOVAL PATO Dice:

  Muy acertado el artículo en el momento de crispación que vivimos.

  Sin silencio interior, -tan difícil en la sociedad de imágenes y emotividad en la que nos movemos- es difícil alcanzar verdaderas sabias soluciones.

  Tantas veces nos arrepentimos de lo decidido sobre la marcha sin meditar… y a veces no hay marcha atrás…

  Aunque pienso que son los líderes políticos los primeros que debemos pedir esta actitud, para que la trasmitan a los demás: pues son los que nos traen y nos llevan

  Gracias por el artículo

 6. Daniel Iborra
  Daniel Iborra Dice:

  RELAJÉMONOS, SEGURAMENTE EL FUTURO YA NO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

  La falta de adaptación de nuestro sistema autonómico al proceso de unificación europea, desde hace años, lo hemos considerado un error gravísimo.
  Esta reconversión continúa ausente en los programas de nuestros partidos como una prioridad imperiosa. El sobrecoste autonómico, origen de buena parte del endeudamiento público, nos ha llevado a una situación límite.
  Si se produce una elevación general de tipos de interés o de nuestra prima de riesgo ,el ajuste, entonces, ya no lo harán nuestros políticos que tienen que cuidar a su clientela, sino los prestamistas exteriores que tendrán otra preocupación mayor que la electoral.
  Josep Oliver en La Vanguardia del 14 de julio pasado ( “ Vértigo” ) nos prevenía del cambio que se estaba preparando en muchos países con el endurecimiento de las condiciones financieras ( FED ,BCE ,CHINA , ….) que puede arruinar nuestra burbuja de tranquilidad y crecimiento . Y que deberíamos irnos preparando para este inevitable cambio.
  Nuestro gran endeudamiento (1.124.961m.en julio) especialmente provocado, en los últimos años, por la puesta en marcha del mecanismo de liquidez autonómico y municipal, hace que tengamos una posición vulnerable.
  El FMI y la Comisión nos avisan de que el control del gasto autonómico es” crítico para que España logre cuadrar las cuentas públicas”.
  El tipo de interés medio se ha podido reducir desde el 4,07% en 2011 al 2,59 en agosto pasado por los resultados positivos de nuestra economía que han provocado la confianza de los mercados financieros y la actuación del BCE.
  Pero los datos del presupuesto de 2017 , ponen los pelos de punta si se produjera un incremento importante del coste de la deuda : IRPF 78.027 m , Impuesto de Sociedades 24.399 m, IVA 67.463 m, intereses 32.171m. ¿Donde recortaremos?
  El incremento de la inestabilidad política o el cambio de la dirección económica a rutas menos rigurosas, seguramente intensificará la reconversión.

 7. DOLORES LOPEZ RUIZ
  DOLORES LOPEZ RUIZ Dice:

  Buen consejo, pero quizás un poco tarde. Hay que ver un movimiento de quien ha instrumentalizado, como dice el artículo la educación y ha utilizado torticeramente la propaganda. Francamente, me parece imposible a la vista de lo que dijo anoche el supuesto auto presidente de la próxima República. Difícil, muy difícil.

 8. Iñaki
  Iñaki Dice:

  Ese silencio debe permitirnos ver que somos ciudadanos presos en una reyerta entre dos facciones del Estado. Y el Estado y sus intereses ganan siempre mientras no exista representación real del elector (y sus intereses), mientras no haya separación de poderes (en origen, con elecciones separadas), mientras no haya separación entre Nación y Estado, e isomorfismo (igualdad) entre todos los ciudadanos.

  Paz, y Libertad política colectiva

 9. Daniel Iborra
  Daniel Iborra Dice:

  DEMASIADOS AÑOS DE RELAX. Aunque parezca extraño, la base del artículo sobre “ Nuestro régimen autonómico , un camino errado“ -Hay Derecho , tuvo su nacimiento hace un montón de años en una serie sobre los efectos políticos que provocaría la conversión de los estados tradicionales en provincias de un nuevo gran estado.
  Este artículo lo continué publicando, en los años posteriores y en el último quinquenio, en Notarios y Registradores, ¿Hay Derecho?, Penedès Econòmic y en otras publicaciones, como El Economista.
  Con las sucesivas adaptaciones a la situación política y económica, el artículo fue adquiriendo un tono cada vez más pesimista
  No podía entender, entre otras cosas, como, si habíamos aprobado con tanto entusiasmo el proceso de unificación, seguidamente no ajustáramos los costes de funcionamiento del estado y las autonomías a este nuevo reparto de funciones, todo ello para hacer viable económicamente esta integración, que no tuviera en cuenta nuestra producción legislativa la reducción de nuestra soberanía, que no transformáramos la educación haciéndola más competitiva y universal, ni que nuestros partidos que habían aprobado este proyecto no adaptaran sus programas a sus compromisos ni, especialmente, que los partidos CIU y PNV cambiaran tan radicalmente su dirección ( Roca “El único proyecto de futuro para España pasa por Europa”, Anasagasti “De ahí que no nos gusten los nacionalismos exacerbados del Estado nación que impiden la construcción europea” Congreso , otoño de 1992) .
  Pero como esta reflexiones, son cada vez más compartidas y a la vista de la gran cantidad de problemas y sobrecostes que están generando sobre la ciudadanía, tal vez sea un buen momento para corregir este error histórico: el no haber ajustado el régimen autonómico a las funciones que desempeñarán nuestras autonomías, cuando concluya el proceso de unificación de la Unión Europea.

 10. Manu Oquendo
  Manu Oquendo Dice:

  Me temo que desde el amor cristiano y el más intenso deseo del Ignaciano discernimiento……….Discrepo. Lo hago desde el amoroso sirimiri del Urola y a una horas de recoger a un amigo jesuita, antiguo provincial loiolensis, para irnos a Zumárraga a comer y, Dios mediante, buscar el discernimiento y el afecto fraterno.

  ¿Es ya la hora de los ingenuos, de los sepulcros blanqueados? ¿De ambos a la vez?.

  La cita del P: Melloni, –ilustre jesuita de las jóvenes generaciones–, tiende a acentuar mi escepticismo. Es el lógico escepticismo de un antiguo alumno de la orden en uno de sus internados históricos y en su por entonces principal universidad. Tambié de muchas décadas de relación personal y familiar. Con parientes y amigos enterrados en Loiola. En la “casita blanca” al fondo izquierda del jardín mirando a Azkoitia.

  Estamos aquí por perseguir el consenso sin entender a quién tenemos enfrente. Por décadas de “consensuar” y mirar para otro lado. Por comodidad. Por vagancia y por falta de rigor moral y de discernimiento. Aquel discernimiento hoy perdido por buena parte de la orden.

  ¿Qué negociamos?
  ¿La pervivencia del maltrato, de la mafia, de la injusticia, de la deconstrucción, del racismo, ¿–Existe el derecho al racismo–? de la sumisión de las castas inferiores, de la ingeniería social de la élite, las escuelas ideologizadas hasta la náusea moral? ¿Negociamos la Impunidad del Robo y del Crimen?

  Creo que no. Que en algún momento el daño moral es tan brutal que nos invade la vergüenza y el oprobio.

  San Ignacio no era así. Ellacuría tampoco. Ninguno de los grandes jesuitas que siempre supieron enfrentarse a la injusticia moral tendrían la menor duda ante lo que está pasando.

  ¿Silencio? ¿Por qué?

  ¿Se ha puesto remedio acaso a los niños de los que se viene abusando sin compasión desde la Consejería de Educación de la Generalidad con el apoyo de la parte de la Iglesia que es escandaloso cómplice?

  No han movido ni un dedo. Ni uno.

  ¿Complicidades con criminales?
  ¿Desde cuándo?
  Seamos buenos, pero no seamos pardillos porque un mínimo de discernimiento nos lleva a ver que estamos ante una ideología totalitaria, tramposa, cruel e inmoral. No cristiana.

  Saludos cordiales.

 11. Luis
  Luis Dice:

  En abstracto, lo que se plantea, es perfecto. Pero en nuestro escenario, los pasos dados conforman un escenario al que llamamos Realidad, que demanda atención y foco. Ignorarla para abordar el problema y las soluciones no va a ayudar nada. No podemos volver atrás: se ha ido muy lejos como para decir eso de “pelillos a la mar”. Si alguien sabe de lo que hablo es un abogado. Ha llegado el tiempo de afrontar las responsabilidades de unos y otros: unos, por saltarse el marco convivencial y otros por haber consentido que así fuera. El drama está servido y creo que no nos vamos a ahorrar nada porque las emociones hace tiempo que tomaron el control de los sujetos. El problema que tiene desnudarse en la calle es que a nadie se le olvida la imagen. Ni a ti mismo.

 12. Daniel Iborra
  Daniel Iborra Dice:

  UN PAÍS DE CUENTOS: DONDE CABEN TODOS SIN DISCRIMINACIONES, SERÁN FELICES Y TENDRÁN EL MISMO NIVEL DE LIBERTAD QUE DINAMARCA
  El PAIS del 28 de abril publicó en “ Maduro se fotografía con una “estelada” junto a activistas independentistas” que la fotografía “ ha sido tuiteada también desde la cuenta oficial de la CUP”. Daba la pista de que la conducción del independentismo podía derivar a destinos diferentes a lo prometido.
  Las intervenciones reiteradas, desde hace bastante tiempo, en favor de Nicolás Maduro de Joan Tardá de ERC en el Congreso, la última el 5 de septiembre pasado, en la que pedía “ respeto a las decisiones de los tribunales venezolanos “ , permiten concluir que la admiración por este régimen represivo y autoritario es mayoritario en el movimiento independentista. Lo que aclara que los últimos acontecimientos políticos son una muestra de lo que les espera a los ciudadanos si semejante mayoría dirige Cataluña.
  Las “escandalosas “declaraciones de Santi Vidal y Lluís Llach sobre lo que iban a hacer con los funcionarios , han demostrado que no se desviaban del proyecto político del movimiento independentista y que la dimisión de Vidal obedeció al intento de evitar que la opinión pública se diera cuenta de la categoría del nuevo régimen que limitará las libertades y los derechos de los que no piensan como ellos (¡ en pleno siglo XXI !)., incompatibles con los principios y la normativa de la Unión Europea , por eso “ sus proyectos constitucionales” no tienen nada que ver con el de las democracias plenas. Si Cataluña sale de la UE, con ellos nunca volverá, no es su sistema.
  Hay que partir de la base que el movimiento aseguró a la población que Cataluña sería como Dinamarca o Austria después del proceso, que son países que están en los primeros lugares en cuanto a transparencia, ausencia de corrupción, eficiencia en la gestión pública y en el sistema económico y en respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y al cumplimiento de las leyes.

 13. Eva
  Eva Dice:

  Creo que este problema tan grave ha estallado estos últimos días pero viene de muy lejos. Los policíaas nacionales de mi ciudad, Málaga, encerrados durante días en un hotel, que acaban de desalojar hoy han declarado a la prensa, que “nunca” en su vida se han sentido tan humillados y mal tratados, “como perros”.
  También hablan de un sector más radical y violento que es el que hace más ruido.
  Por tanto, habría que distinguir entre ciudadanos a favor de la independencia y un sector radical, ultra y violento. La policía habla de grupos perfectamente organizados y coordinados y no de conductas aisladas e individuales. Estamos ante situaciones de acoso, violencia por parte de integrantes de grupos que muestran una falta total de empatía. Tengo entendido que no sirve dialogar con los acosadores y que no se debe intentar empatizar con ellos. También he leído que este tipo de personas tienen un perfil de psicópatas ¿Es correcto?
  Visto lo anterior, me encantaría tener un análisis del perfil psicológico de Puigdemont. Porque creo que su ego y ansias de poder y atención son enormes, al igual que su falta de empatía. Si analizamos su acciones desde su propia perspectiva, podremos ver a simple vista que sus actos no sólo no implican para él un acto irracional, sino que además piensa y cree firmemente que lo que hace tiene un propósito y un fin sin tener en cuenta los medios ni las consecuencias. Prácticamente se cree “el Salvador” de la minoría catalana secesionista y proclama cínicamente la libertad y la democracia mientras sus acciones y sus palabras lo sitúan en un totalitarismo exarcebado.
  Vulnera el Estatuto catalán, la Constitución Española, incumple las órdenes del Tribunal Constitucional, y organiza una rebelión –con la connivencia de los Mossos y con el resultado que todos hemos visto- y no sólo no siente culpa ni remordimiento sino que culpa al Gobierno y a las Fuerzas de Seguridad Españolas por los heridos. Inventan cifras de heridos y agresiones de todo tipo que no han tenido lugar.
  ¿Qué tipo de perfil psicológico es éste? ¿Se puede dialogar con alguien así? ¿Se debe dialogar con este tipo de personas? ¿Alguien así puede desenvolverse dentro de la sociedad política de forma adaptada?
  Por supuesto que va a hacer falta dialógo, pero que sea con interlocutores válidos. Los que incumplen la Ley y no condenan las conductas violentas de sus seguidores-acosadores que asuman su responsabilidad. Hay situaciones en la vida que requieren un posicionamiento y alzar la voz contra las injusticias, manipulaciones y el acoso. Una cosa es no dejarse llevar por las pasiones y otra muy distinta es mantenerse impasible y no hacer nada ante una situación de acoso y violencia. Quien no protesta y no hace nada por evitarlo, de algún modo es cómplice. Como todos sabemos, “quien calla, otorga”.

 14. Daniel Iborra
  Daniel Iborra Dice:

  LA DEMOCRACIA NO ES PARA LOS NIÑOS: Reflexiones en los momentos de frustración:

  Un pueblo que no ha sabido escoger, controlar ni corregir a sus dirigentes, no merece quejarse de los fracasos de su gestión.

  Textos extraídos del artículo ¿ Por qué nos quejamos de los políticos si los hemos escogido nosotros? publicado en Hay Derecho el 31-8-16 y referidos a la crisis política y económica en España:

  ¿Por qué nos quejamos de los políticos si los hemos escogido nosotros?
  ¿Por qué nos indignamos ante la falta de competencia de tantos dirigentes políticos si aceptamos su nombramiento para desempeñar funciones en las que no estaban capacitados, sin hacer ninguna crítica?
  ¿Por qué les confiamos la gestión de nuestros impuestos y no vigilamos su gasto?
  ¿Por qué no sospechamos que los políticos puedan tener objetivos egoístas y contradictorios con los intereses generales y que esta tendencia se agudiza en sociedades poco diligentes y maduras que descuidan su control?
  ¿Por qué les seguimos en sus proyectos y sueños, que sólo ellos se benefician, sin exigir que nos aclaren el camino, los riesgos que pueden recaer en nosotros, el destino final y lo que nos va a costar ya que, como se ha demostrado reiteradamente, acabamos siendo los únicos “paganos”?

  ¿Cuando consideraremos “el político que quiere más a su pueblo “al que le cobra los impuestos justos, que su principal ocupación es la promoción y ejecución de un programa eficiente para resolver los problemas sociales, se rodea de los mejores profesionales, controla el gasto público y su deuda como si fueran propios y procura que los servicios públicos tengan la máxima calidad?
  Y, finalmente, ¿no es un buen momento para ir exigiendo a los gestores públicos y para las situaciones de malversación y apropiación de caudales públicos, de negligencia e incompetencia grave y de incumplimiento fraudulento de compromisos sociales, un ámbito de responsabilidad semejante al que se aplica a los ciudadanos?

 15. Jesús Casas
  Jesús Casas Dice:

  No puedo, y bien que lo lamento, compartir este artículo apaciguador a estas horas. ¿Izar una bandera blanca los justos que cumplimos la Constitución y las leyes a diario y las defendemos lo mejor que podemos y lealmente cuando hemos sufrido cuarenta años de deslealtad y cinco de revolución totalitaria nacionalista y nos han pasado esteladas ilegales por las narices y han maltratado la bandera constitucional española, símbolo de nuestra convivencia en paz? ¿Ahora que quieren llevar a efecto el experimento fascista-leninista en una región española (“Una Europa en miniatura” como ha dicho esta mañana un periodista catalán) para luego ampliarlo a otras y finalmente a España como quieren Roures, UnidosPodemos y sus confluencias, una parte del PSOE y unas élites que no se enteran de nada?
  No, no, nunca. Ahora hay muchos independentistas y algunos desformados (unos bienintencionados y otros todo lo contrario). No, la clase media española ha tomado finalmente conciencia de clase gracias a la injusta afrenta de los independentistas y radicales de una región y vamos, primero, a defender a la mayoría de los catalanes, a Cataluña, la Constitución y el ordenamiento jurídico y su aplicación efectiva y, ahí vamos a tomar impulso para que la Constitución de 78, nuestra herramienta de paz, convivencia y desarrollo de cuatro décadas se cumpla fielmente. La razón está con nosotros, la calle también. Como Churchill dijo Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra… elegisteis el deshonor, y ahora tendréis la guerra” (5/10/38). Nosotros no vamos a abandonar a Cataluña como se hizo con Checoslovaquia en 1938 ni a los auténticos catalanes con deshonor ni con banderas blancas, vamos a defenderla hasta nuestro último aliento, que os quede claro a los radicales y a los neutrales. Para compensar tantos años de fechorías hacen falta otros tantos de Justicia.

 16. Manu Oquendo
  Manu Oquendo Dice:

  No estamos ante un caso de indiferencia moral ante el cual es aceptable o indiferente tomar partido por cualquiera de las partes.

  Quisiera recordar que hay complicidades que son criminales y otras simplemente deshonestas. Algunas participan de ambos adjetivos.

  Estamos ante los efectos de una ideología, –el Nacionalismo Étnico exacerbado–, cuyos efectos ya han costado dos guerras a Europa con decenas de millones de víctimas y que, en España, como estuvimos al margen de ambas guerras, nunca hemos sabido o querido entender.

  Aquí, de manos de ideologías identitarias, ha sobrevivido la Ideología Totalitaria que dio origen a la gran tragedia de Europa y que nos ha colocado hoy en un estatus incapaz de reconocer la Maldad Moral del Nacionalismo Exacerbado y sin la capacidad de ni tan siquiera percibir nuestra situación.

  Esas ideologías han sobrevivido con la connivencia de los Sepulcros Blanqueados. De aquellos que postulan el Relativismo Moral y la Equidistancia.

  El mal existe, no es una categoría irreal como conviene al relativismo moral.

  ¿Qué negociamos?
  ¿La pervivencia del maltrato a la infancia, la supervivencia de la mafia, de la injusticia, de la deconstrucción, del racismo, ¿–Existe el derecho al racismo–? de la sumisión de las castas inferiores, de la ingeniería social de la élite, las escuelas ideologizadas hasta la náusea moral?

  ¿Negociamos la Impunidad del robo y del crimen?

  Creo que no. Que en algún momento el daño moral es tan brutal que nos invade la vergüenza y el oprobio.

  San Ignacio no era así. Ellacuría tampoco. Tamayo Ayestarán tampoco.

  Ninguno de los grandes jesuitas que siempre supieron enfrentarse a la injusticia moral tendrían la menor duda ante lo que está pasando.

  ¿Silencio? El silencio sirve para discernir.
  Y todo tiene un tiempo como el P. Melloni debe saber perfectamente.
  Discernimos para la Acción y en ella debemos continuar el proceso de Discernimiento que es Absolutamente central para San Ignacio.
  Pero el Discernimiento Ignaciano nos impide callar ante una Inmoralidad que no es un concepto Relativo.

  ¿Se ha puesto remedio acaso a los niños de los que se viene abusando sin compasión desde la Consejería de Educación de la Generalidad con el apoyo de una parte de la Iglesia que es escandaloso cómplice del maltrato?

  No han movido ni un dedo. Ni uno.

  ¿Complicidades con criminales y racistas?
  ¿Desde cuándo?

  Seamos buenos, pero no seamos pardillos porque un mínimo de DISCERNIMIENTO (virtud anclada en las raíces de la Compañía de Jesús) nos lleva a ver que estamos ante una ideología totalitaria, tramposa, cruel e inmoral. No cristiana.

  Cuando este Papa es elegido concede una entrevista a las publicaciones de los Jesuitas en el Mundo. El editor de “La Civiltà Cattolica” recoge todas las cuestiones planteadas y publica 23 páginas de una larga conversación con este Papa.

  Las diez primeras páginas las dedican a un concepto que los alumnos de Jesuitas entendíamos muy bien: El concepto de Discernimiento. Un esfuerzo intelectual constante que nos ha de acompañar durante toda la vida. Cada minuto.

  El Papa Francisco lo sabe y en su primera entrevista le dedica 10 páginas. Discernir. Lo contrario de la emotividad desbocada, de la irracionalidad, del sentimentalismo, de la negación de matices, de la ceguera buscada, de la complicidad con el mal moral.
  La proclamación de la necesidad del Discernimiento. El mal existe. No es relativo.

  Saludos

Los comentarios están desactivados.